اشعار عطار نیشابوری عکس نوشته عطار نیشابوری یکدیگر را شاید ار یاری کنیم پادشاهی را طلب کاری کنیم» پس همه با جایگاهی می آمدند سر به سر جویای شاهی آمدند *****     *****     ***** ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در دل روز و […]