خلاصه قسمت های سیب ممنوعه خلاصه قسمت ۱۵۹ سریال سیب ممنوعه صبح سر میز صبحانه، زهرا در مورد قرار دیدار هالیت با مدیر برنامه هایش، آقا آکین به آن اطلاع میدهد هالیت که حوصله رفتن به این قرار را ندارد، از زهرا میخواهد که خودش برود شاهیکا نیز قوری ییعیت […]