جملات تبریک سال نو رونق عهـــد شبابست دگــر بوستان را میرسد مـــژده گل بلبل خوش الحان را ای صبا گر به جوانان چمـن بـاز رسی خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان را و باز فرزندان خورشید در دره ها ، وادی ها ،کوهپایه ها و باغ های خندان به بشارت […]